HK - magistrát, koalice

Programové prohlášení koalice 2010-14

Programové prohlášení koalice ODS - HDK - TOP09 - VPM - DVH, přijaté radou města a předkládané Zastupitelstvu města.

Programové prohlášení koaličních stran zastoupených v radě města Hradec Králové na léta 2010 až 2014

Na základě výsledků komunálních voleb a v souladu s dohodou o koaliční spolupráci v zastupitelstvu města Hradec Králové na léta 2010 až 2014 a s vědomím odpovědnosti za rozvoj města Hradec Králové vůči jeho občanům, rada města schválila a předkládá zastupitelstvu města následující programové prohlášení.


Za základní priority své činnosti v tomto volebním období považujeme:

I. v oblasti dlouhodobých strategických záměrů:
 1. budeme pokračovat v realizaci Strategického plánu města do roku 2020, který budeme aktualizovat komunitní metodou, nástrojem bude Akční plán na léta 2011-2014
 2. zodpovědně připravíme a projednáme nový Územní plán města Hradec Králové tak, aby mohl být schválen nejdéle v roce 2015, což považujeme za klíčový úkol tohoto volebního období
 3. učiníme vše pro zahájení realizace dopravních staveb R 35, D 11, Severní tangenty a Jižní spojky
 4. nadále podporujeme umístění a realizaci republikového centra Integrovaného záchranného systému v areálu letiště v Hradci Králové
 5. nadále podporujeme výstavbu kampusu Univerzity Karlovy a Univerzity Hradec Králové
 6. budeme se aktivně podílet na šíření demokratických principů a přístupů osvědčených v našem městě v zemích, kde to dosud není standardem, a to zejména proto, abychom i na komunální úrovni přispěli k rozvoji demokracie ve světě
 7. z prostředků města vytvoříme fond na humanitární pomoc při živelných pohromách a jiných katastrofách s ročním příspěvkem ve výši 5 Kč na občana města
 8. budeme se zodpovědně zabývat možnostmi dalších zahraničních partnerství města, vzájemných vztahů spolupráce a aktivit s tím spojených, přitom nadále budeme podporovat stávající partnerství

II. v oblasti fungování orgánů města a služeb magistrátu města:
 1. zkvalitníme a zjednodušíme komunikaci veřejnosti s magistrátem města, budeme pokračovat v elektronizaci veřejných služeb
 2. snížíme provozní výdaje magistrátu města o 5%
 3. zpřístupníme na webu města podrobné informace o veřejných zakázkách organizovaných městem a městskými organizacemi, usnesení výborů, zveřejníme podrobné informace o poskytnutých příspěvcích, které město uvolňuje z Fondu veřejně prospěšných účelů
 4. upravíme webové stránky města a umožníme tam pravidelnou prezentaci názorů obyvatel města
 5. budeme dbát na transparentnost při hospodaření s majetkem města, při výběrových řízeních včetně přesnosti způsobu jejich vypisování, za tímto účelem změníme příslušnou směrnici, zavedeme systém zveřejňování smluvních vztahů města
 6. vytvoříme dostatečný prostor pro prezentaci názorů opozice a občanských aktivit v médiích, která jsou plně nebo částečně financována z rozpočtu města
 7. pro posílení důvěryhodnosti při rozhodování zastupitelstva města vyzveme zastupitele k podpisu etického kodexu politika
 8. budeme dále zvyšovat kvalitu služeb poskytovaných magistrátem a městskými organizacemi, zpracujeme přehledný katalog služeb města včetně měřitelných standardů
III. v oblasti dopravy:
 1. budeme podporovat městskou hromadou dopravu, kterou upřednostníme před dopravou individuální
 2. ověříme systém odstavného parkování s návazností na městskou hromadnou dopravu
 3. v případě potvrzení investic ze strany státu a kraje jsme připraveni spolupracovat na realizaci křižovatky Mileta
 4. budeme pokračovat v řešení dopravy v klidu, usilovat o úpravy integrovaného systému parkování (ISP), aby byl přijatelnější pro občany a návštěvníky města
 5. usnadníme pohyb cyklistů a kolařů po městě
 6. provedeme rekonstrukci parteru Velkého náměstí
 7. při rekonstrukcích a nových investičních akcích budeme důsledně dodržovat zásady bezbariérovosti
 8. vybudujeme lávku přes Orlici u zimního stadionu
 9. provedeme opatření pro zvýšení bezpečnost dopravy ve městě
 10. připravíme rekonstrukci ulice Vážní ve Skladištní oblasti

IV. v oblasti sportu a volnočasových aktivit:
 1. zahájíme rekonstrukci fotbalového stadionu za podmínky vytvoření finančních i ostatních nutných předpokladů pro účast klubu v nejvyšší fotbalové soutěži
 2. dokončíme výstavbu fotbalového areálu pro mládežnickou kopanou Bavlna včetně ubytování internátního typu pro sportovce studující základní a střední školy
 3. před zahájením rekonstrukce fotbalového stadionu zrekonstruujeme venkovní plochy v areálu TJ Slavia a postavíme areál pro pozemní hokej, malou kopanou a další sportovní aktivity v městské části Farářství
 4. formou grantů nadále budeme podporovat mládežnický, výkonnostní a vrcholový sport a volnočasové aktivity, při zachování stávajícího objemu finančních prostředků, umožníme víceleté přísliby grantů
 5. budeme pokračovat v modernizaci a výstavbě dětských hřišť a zkvalitníme systém využívání školních tělocvičen a sportovních hal v majetku města s možností přístupu veřejnosti
 6. postavíme nové dětské dopravní hřiště
 7. připravíme řešení pro zajištění dopravní obslužnosti areálu DTJ u Labe
 8. prosadíme instalaci mobilní technologie pro bruslení veřejnosti v zimním období v areálu nového koupaliště Flošna
 9. budeme hledat strategické partnery pro financování vrcholového sportu ve městě
 10. provedeme aktualizaci koncepce podpory a rozvoje sportu tak, aby odpovídala pravidlům EU
 11. přispějeme k dostupnosti sportu pro handicapované vytvářením příznivějších podmínek včetně bezbariérové sportovní infrastruktury
 12. vytvoříme podmínky pro realizaci projektu revitalizace Slezské plovárny na Orlici
 13. posílíme rekreační funkci městských lesů dalším budováním komunikací a sportovně-rekreační infrastruktury
 14. jako město přátelské rodině budeme podporovat rodinné aktivity a projekty, jejich rozvoj na území města

V. v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu:
 1. přebudujeme areál Vertexu na centrum celoživotního vzdělávání, jehož součástí bude městská knihovna
 2. budeme usilovat o zápis hmotného dědictví (moderní architektura Hradce Králové – salonu republiky) i nehmotného dědictví (české lidové loutkářství s opěrným bodem Divadla Drak) do světového fondu kulturního dědictví UNESCO
 3. udržíme současnou vysokou úroveň podpory profesionální i amatérské umělecké činnost formou grantů včetně víceletého a vícezdrojového financování a přímých investic, zachováme objem současných finančních prostředků
 4. dokončíme opravy a zpřístupníme veřejnosti terasy starého města
 5. posílíme turistickou atraktivitu města včetně revitalizace veřejných prostranství (Velké náměstí, nám. 28. října, Šimkovy sady a další)
 6. budeme usilovat o to, aby město bylo významným kongresovým a turistickým centrem v České republice, podpoříme rekonstrukci budovy Krajské odborové rady na kongresový hotel v lokalitě Aldis
 7. budeme podporovat spolkovou činnost občanů, prověříme myšlenku zřízení Spolkového domu na území města
 8. budeme podporovat tradiční a výjimečné profesionální akce (Divadlo evropských regionů, Čekání na Václava, Jazz jde městem, Slavnosti královny Elišky, nábřeží sochařů, řemeslníků a další).
 9. udržíme současnou podporu zachování památkového fondu formou grantů, včetně obnovy údržby drobných památek
 10. zahájíme záchranu kostela sv. Mikuláše v Jiráskových sadech

VI. v oblasti školství:
 1. zpracujeme dlouhodobý záměr výchovně vzdělávací soustavy na území statutárního města Hradec Králové na období 2011 – 2014
 2. budeme pokračovat v rekonstrukci školských budov dle stanovené koncepce
 3. dořešíme umístění ZUŠ Střezina do bývalé ZŠ Jih, projekčně připravíme a zahájíme postupnou rekonstrukci objektu základní školy
 4. připravíme rekonstrukci budovy pro divadelní soubor Jesličky v Brandlově ulici
 5. podpoříme výchovu dětí a mládeže směrem k principům trvale udržitelného života
 6. budeme pokračovat v projektu internet pro seniory
 7. budeme nadále podporovat a rozšíříme systém otevřených školních a dětských hřišť pro veřejnost
 8. vybavíme učebny základních škol potřebným počtem interaktivních tabulí
 9. budeme podporovat etickou výchovu se zaměřením na mezigenerační vztahy
 10. vytvoříme nová místa v mateřských školách se záměrem postupně uspokojit co nejvíce rodin, s konečným cílem umožnit každému dítěti bydlícímu v Hradci Králové umístění ve školce, podpoříme případnou snahu firemních a soukromých subjektů v této oblasti
 11. posílíme rozpočty škol, v příspěvcích na provoz zohledníme inflaci
 12. podpoříme další rozvoj školství všech stupňů na území města
 13. budeme podporovat činnost institucí v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 14. budeme podporovat rozvoj zájmové činnosti dětí a mládeže na území města

VII. v oblasti bydlení a sociálních služeb:
 1. zpracujeme novou koncepci bytové politiky včetně sociálního bydlení a bydlení pro seniory
 2. budeme pokračovat v projektu revitalizace Benešovy třídy financovaném v rámci projektů EU
 3. zachováme standard sociální pomoci potřebným cílovým skupinám obyvatel
 4. podpoříme další rozvoj městských služeb s využitím městské karty pro zvýšení komfortu občanů i návštěvníků města
 5. budeme usilovat o naplnění 3. a připravíme 4. komunální plán sociálních služeb pro 2013 – 2015
 6. zasadíme se o vybudování zařízení pro ženy bez domova (možná kombinace azylového domu s noclehárnou)
 7. zajistíme rekonstrukci objektu bývalých jeslí v Lužické ulici na zařízení pro péči o děti se zdravotním postižením
 8. podpoříme rozvoj následných služeb pro mentálně kombinovaně postižené osoby, které opouštějí specializovaná zařízení pro děti
 9. prostřednictvím Svazu měst a obcí podpoříme myšlenku vzniku metropolitní policie s cílem účinněji chránit klid a pořádek ve městě
 10. budeme podporovat rozvoj hospicové péče
 11. budeme podporovat projekty volnočasových aktivit pro seniory

VIII. v oblasti životního prostředí:
 1. podpoříme projekty vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí, které respektují všechny 3 pilíře udržitelného života – ekologický, sociální i ekonomický
 2. vypracujeme dlouhodobou koncepci obnovy zeleně, postupně revitalizujeme a rozšíříme plochy městských parků jako prostoru pro relaxaci a volnočasové aktivity občanů
 3. zajistíme pravidelnou aktualizaci studie odtokových poměrů na území města, její zveřejnění a zapracování do územního plánu, budeme dbát na respektování výsledků studie v územních řízeních
 4. dokončíme pasportizaci zeleně na území města, budeme dbát na propojení ucelených ploch krajinné zeleně, zajistíme zveřejnění pasportu
 5. budeme nadále zdokonalovat systém nakládání s odpady v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje, rozšíříme projekt komunitního kompostování a projekt separovaného sběru papíru a plastů
 6. podpoříme další výstavbu a rekonstrukce vodovodů a kanalizačních stok

IX. v oblasti ekonomiky:
 1. vyvineme maximální úsilí pro zapojení finančních zdrojů ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu pro městské projekty, pro naplnění tohoto cíle přijmeme nová organizační a personální opatření
 2. budeme nadále rozvíjet systém administrativní a finanční podpory menších soukromých projektů čerpajících dotace z fondů EU a dalších zdrojů (volnočasové aktivity, sociální služby, rozvoj cestovního ruchu, lidské zdroje)
 3. v souladu se strategickým plánem budeme podporovat podnikatelské aktivity na území města ve spolupráci s hospodářskou komorou, technologickým centrem a profesními sdruženími
 4. budeme odpovědně hospodařit tak, abychom dále zůstali mezi nejméně zadluženými statutárními městy
 5. prověříme všechny možnosti racionalizace hospodaření města a městských organizací s cílem úspory nákladů nebo zvýšení výnosů (controlling, outsourcing, prověření dlouhodobých smluv atd.)
 6. budeme pokračovat v auditech městem poskytnutých grantů
 7. budeme podporovat rozvoj Technologického centra v Hradci Králové
 8. budeme prosazovat silnější pozici města prostřednictvím společnosti VaK a.s. v provozní společnosti Královéhradecká provozní a.s.
 9. budeme nakládat s majetkem města s péčí dobrého hospodáře, budeme trvat na osobní odpovědnosti každého pracovníka úřadu a jím řízených složek

| Autor: administrator | Vydáno dne 09. 04. 2011 | 3815 přečtení | Počet komentářů: 23 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Novinky/akce (archiv)
18.09.2014: Sportujte s HDK
Předseda oddílu jógy TJ Sokol Pouchov J. Štěchovský a HDK Vás zvou na ukázkovou hodinu cvičení rodičů s dětmi v Pouchovské sokolovně - středa 1.10. 2014 od 17.00. Akce se koná s finanční podporou Klubu přátel HDK. Pozvánka zde.
18.09.2014: Předvolební debata kandidátek
Romana Lišková se 1.10.2014 od 18.00 zúčastní debaty kandidátek pořádané Fórem 50% v salonku Nového Adalbertina.
18.09.2014: Pozvánky (příští schůzka HDK)
Příští schůzka HDK bude 06.10.2014 od 18.00opět v salonku restaurace Pod Terasami. Program: poslední dny komunální volební kampaně 2014.
Čtení odjinud
Vyhledávání

Vyhledat text

Nejčtenější články za poslední půlrok

Neexistuji vhodna data!

Nejkomentovanější články za poslední půlrok

Žádný komentář za období!