Tiskové zprávy, dokumenty HDK

Rámcová koaliční dohoda podepsána

V článku si můžete přečíst text koaliční dohody, kterou spolu podepsali zástupci pravostředových stran: ODS, HDK, TOP09, VPM, Doma v HK. Dohoda byla podepsána před jednáním Zastupitelstva 28. 12. 2010. Zastupitelé koaličních stran se jí potom ve svém hlasování řídili.

Rámcová koaliční dohoda

     Občanská demokratická strana (ODS), Hradecký demokratický klub (HDK), strana TOP 09, strana Volba pro město (VPM) a koalice Doma v Hradci (DVH), dále jen „Strany“,
 • vědomy si výsledků komunálních voleb 2010 v Hradci Králové,
 • respektujíce tak vůli občanů Hradce Králové projevenou jejich hlasováním,
 • odhodlány naplňovat společné body svých volebních programů pro volební období 2010-14,
 • s vůlí jednat mezi sebou o způsobu naplňování těch bodů programů, na nichž nepanuje všeobecná shoda mezi Stranami,
 • s cílem co nejvíce tak přispět k rozvoji města Hradec Králové a kvalitě života jeho občanů v nadcházejícím volebním období
uzavírají tuto Rámcovou koaliční dohodu (dále jen „Dohoda“)

Článek 1.

     Strany získaly v komunálních volbách 2010 v Hradci Králové následující počet mandátů:

ODS     6
HDK     5
TOP 09 4
VPM     4
DVH     2

     Celkem tedy disponují Strany 21 mandáty z celkového počtu 37 členů Zastupitelstva města Hradce Králové (ZM). Tento počet tvoří většinu hlasů v ZM a dává základ k vytvoření koalice, která se může úspěšně ujmout vedení města na roky 2010 -2014 (dále jen „Koalice“).

Článek 2.

Strany konstatují, že jejich volební programy pro volební období 2010-14 jsou si v řadě oblastí blízké nebo totožné a že v nich nenalezly žádné nepřekonatelné rozpory, které by jim bránily v účasti v takto složené Koalici.

Článek 3.

     Strany Koalice se shodují na tom, že jejich zásadními cíli v nadcházejícím volebním období budou:
 1. Maximální průhlednost a kontrolovatelnost všech kroků vedení města, Rady města (RM), Zastupitelstva města (ZM) i úředníků Magistrátu města (MMHK) zejména zadávání veřejných zakázek.
 2. Zabránění korupci, klientelismu a nehospodárnému vynakládání prostředků města a městem zřizovaných a kontrolovaných organizací.
 3. Otevřená a slušná komunikace města s občany, médii i zástupci opozice v ZM.
 4. Udržení a alespoň v některých oblastech zlepšení současné kvality života pro obyvatele města s důrazem na adekvátní péči o sociálně slabé a hendikepované spoluobčany, na začínající rodiny a na seniory.
 5. Intenzivní příprava a realizace připravovaných projektů obou Integrovaných plánů rozvoje města (IPRM) s finanční podporou EU.
 6. Posílení nebo alespoň zachování současné podpory vzdělání, sociální sféře, kultuře, sportu a cestovnímu ruchu.
 7. Posílení dobrého jména města v kontextu České republiky a v širších souvislostech.

Článek 4.

     Strany Koalice se dohodly, že budou zastoupeny v Radě města takto:

ODS     3 členové (J. Michálek, M. Soukup, N. Štěrbová)
HDK     2 členové (Z. Fink, V. Springer)
TOP 09 3 členové (L. Jaklová, R. Nádvorník, J. Vedlich)
VPM     2 členové (Josef Krofta, V. Šilhánková)
DVH     1 člen (L. Kučera)

     Strany navzájem uznávají právo jednotlivých členů Koalice odvolat výše uvedené své zástupce a nominovat v průběhu volebního období do rady jiné své zástupce v souladu s výše uvedeným klíčem podle vlastního uvážení. Strany se zavazují o jakýchkoli připravovaných změnách ve svých nominacích členů RM předem informovat ostatní členy Koalice. Pokud bude na ustavujícím zasedání ZM do RM nebo na funkci primátora či náměstka primátora kýmkoli nominován jiný zástupce Stran Koalice než jsou kandidáti navržení v koaliční dohodě, odmítne takto navržený zastupitel kandidaturu. Stejně se zachovají zastupitelé Stran Koalice, pokud v průběhu volebního období budou navrhování do jakékoli funkce zástupci jiných stran než Stran Koalice.
     Strany se dohodly, že v rámci jednání o vedení města, kde ODS ustoupila z požadavku na obsazení jakékoli funkce svým lídrem (Finfrlová), souhlasí ostatní strany Koalice s pozicí místopředsedy příslušné komise RM, příp. výboru ZM, v jejichž gesci bude životní prostředí, pro lídra ODS jako garanta dokončení, zpřístupnění a průběžné aktualizace Studie odtokových poměrů města Hradce Králové a po schválení v orgánech města i respektování jejích výsledků při tvorbě a změnách územního plánu i při územních řízeních, kde je město Hradec Králové účastníkem.

Článek 5.

     Strany se dále dohodly na tomto složení uvolněných funkcionářů (vedení města):

Primátor   Zdeněk Fink HDK
(dosavadní kompetence, strategie a ekonomický odbor s výjimkou dotací)

Náměstek primátora pro majetek a městské organizace  Martin Soukup ODS
1. statutární zástupce (dosavadní kompetence)

Náměstek primátora pro rozvoj, investice a dotace  Jindřich Vedlich TOP 09
2. statutární zástupce (dosavadní kompetence s výjimkou strategie)

Náměstek primátora pro oblast školství, sociálních věcí a zdravotnictví  Leoš Kučera DVH

Náměstek primátora pro oblast kultury, sportu a cestovního ruchu   Josef Krofta VPM

Článek 6.

     Strany se dohodly na následujícím společném postupu při řešení případných rozporů uvnitř koalice:

a)   Při jednáních v RM se za Koalicí odsouhlasený považuje každý návrh, který získá nadpoloviční většinu při hlasování RM. Případný nesouhlas některé ze Stran Koalice s takto přijatým usnesením či rozhodnutím, které některá ze Stran před hlasováním v ZM označí za „zásadní“, bude řešen neprodleně svolaným „dohodovacím řízením“, tj. společným jednáním předsedů klubů všech Stran Koalice, případně jejich zástupců s vědomím, že eventuální nenalezení shody může vést až k vystoupení příslušné Strany z Koalice. Tento mechanismus platí i při řešení personálních otázek.

b)   Před každým jednáním ZM se sejdou zástupci všech Stran Koalice a projednají jednotlivé body programu nadcházejícího jednání ZM. Při respektování svobodného práva jednotlivých členů ZM na hlasování v souladu se svým svědomím a přesvědčením budou zástupci Stran, resp. zastupitelských klubů informovat ostatní členy Koalice o předpokládaném většinovém názoru příslušného klubu (Strany) na jednotlivá témata.

c)   Pokud v některém bodu nebude všeobecná shoda Stran Koalice, ohlásí to zástupce příslušné Strany resp. zastupitelského klubu před zasedáním ZM při jednání probíhajícím podle bodu 6.b) této Dohody. Ostatní Strany jsou povinny tento odlišný názor respektovat s tím, že mají právo usilovat o získání podpory svého návrhu i mezi zastupiteli z jiných stran v ZM. Pokud s některým navrhovaným bodem usnesení ZM nesouhlasí dvě nebo více Stran Koalice, proběhne „dohodovací řízení obdobně jako u bodu 6.a)“.

Článek 7.

a)   Strany Koalice se dohodly na vypracování Programového prohlášení tak, aby mohlo být předloženo ZM ke schválení na jeho zasedání v únoru 2011.
b)   Strany Koalice se dohodly na vypracování návrhu ustavení výborů ZM a komisí RM tak, aby mohly být předloženy ke schválení na zasedáních RM a ZM v lednu 2011.
c)   Strany Koalice se dohodly na vypracování návrhu na obsazení statutárních a dozorčích orgánů městem zakládaných a zřizovaných organizací do 31. března 2011.

Článek 8.

     Tato Dohoda může být doplňována nebo měněna pouze písemnými číslovanými dodatky na základě konsensu všech Stran Koalice. Nedílnou součástí této dohody je příloha označená číslem 1. obsahující podpisy všech zastupitelů zvolených za Strany Koalice. Tento postup se uplatní i při podpisu všech dalších dodatků této Dohody.


V Hradci Králové, dne 28. prosince 2010

Za ODS:

Za HDK:

Za TOP 09:

Za VPM:

Za DVH:


Převod do HTM redakce.

| Autor: Ing. Pavel Rytíř | Vydáno dne 29. 12. 2010 | 3845 přečtení | Počet komentářů: 14 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Novinky/akce (archiv)
18.09.2014: Sportujte s HDK
Předseda oddílu jógy TJ Sokol Pouchov J. Štěchovský a HDK Vás zvou na ukázkovou hodinu cvičení rodičů s dětmi v Pouchovské sokolovně - středa 1.10. 2014 od 17.00. Akce se koná s finanční podporou Klubu přátel HDK. Pozvánka zde.
18.09.2014: Předvolební debata kandidátek
Romana Lišková se 1.10.2014 od 18.00 zúčastní debaty kandidátek pořádané Fórem 50% v salonku Nového Adalbertina.
18.09.2014: Pozvánky (příští schůzka HDK)
Příští schůzka HDK bude 06.10.2014 od 18.00opět v salonku restaurace Pod Terasami. Program: poslední dny komunální volební kampaně 2014.
Čtení odjinud
Vyhledávání

Vyhledat text

Nejčtenější články za poslední půlrok

Neexistuji vhodna data!

Nejkomentovanější články za poslední půlrok

Žádný komentář za období!