slide
 

Naše vize

Kultura

Kultura je naší vizitkou, tvoří nedílnou součást naší identity, kořenů a také plného a barvitého současného každodenního života. Budeme usilovat o to, aby Královéhradecký kraj v oblasti kultury byl spolehlivým partnerem pro všechny aktéry v území, motorem inovativního přístupu a dobrých nápadů, investorem kvalitně připravených akcí a garantem, díky kterému je možné uskutečnit výrazné kulturní počiny v živé kultuře i památkové péči. Kulturu vnímáme jako příležitost a nástroj rozvoje regionu a jako chytrou investici do naší budoucnosti.

Abychom naplnili své plány v oblasti kultury a památkové péče, budeme své kroky dobře plánovat. V roce 2021 dokončíme krajskou koncepci kultury a památkové péče na následující několikaleté období

Kraj má v celém území rozsáhlou síť organizací, pro něž je zřizovatelem nebo (spolu)zakladatelem. Tyto organizace budeme podporovat v dalším růstu, otevřené a inspirativní práci s veřejností a obecně v jejich roli, kterou hrají v rozvoji společenského života ve svém regionu. Před organizacemi stojí nové výzvy v podobě digitalizace kulturního dědictví; plní též svou roli v oblasti vědy a výzkumu.

Vnímáme ale též důležitost rozvoje krajské kulturní infrastruktury obecně. Síť knihoven, kulturních domů, kin, muzeí a galerií patří k bohatství naší země a podpora smysluplného využívání tohoto zázemí a příspěvek k jeho adaptaci na požadavky 21. století je pro nás výzvou.

Jakkoliv dobře vybavená infrastruktura nedává hlubší smysl bez kvalitního obsahu. Ten přináší pouze živá kultura. Chceme podporovat a dále budovat akce a festivaly s tradicí i nové projekty, které oslovují mladou generaci. Těm, které považujeme za skutečné rodinné stříbro kraje, budeme nabízet víceletou finanční podporu v podobě tzv. záštity Rady KHK; nově tuto podporu chceme věnovat nejen projektům v živé kultuře, ale i v památkové péči. Důležitou je pro nás systematická podpora aktivních aktérů kultury v území kraje, kterým budeme nadále nabízet finanční podporu v rámci dotačních programů, ale i podporu ve vzájemném propojování, sdílení dobré praxe nebo uspokojování vzdělávacích potřeb. Zvláštní pozornost zaslouží podpora kvalitní kultury mimo urbánní centra.

Zajímavým segmentem, kterému budeme věnovat obzvláštní pozornost, jsou kulturní a kreativní odvětví. Jedná se o sektor, který vychází z tvůrčích tradic a potenciálu a který má slibnou budoucnost. Podpora kreativních odvětví bude součástí připravovaného krajského inovačního centra.
Památková péče je také oblastí, ve které vnímáme potenciál. Usilujeme o památkovou péči, která je dobrým a spravedlivým ochráncem kulturního dědictví a která je otevřeným, komunikativním a ve svých názorech předvídatelným partnerem. Rolí památkové péče není pouze zakonzervovat a chránit, ale také umožnit propojení s nároky a potřebami dnešního světa a života. Aktérům a aktivitám obzvlášť výrazným budeme udělovat ocenění kraje v oblasti památkové péče.

Kultura, to jsou mj. naše kořeny, tradice a minulost. Chceme usilovat o komplexní rozvoj a podporu tradičních řemesel v našem kraji tak, aby zůstala zachována i dalším generacím. K tomu patří např. podpora ocenění Mistrů tradičních řemeslných tradic, záchovných opatření nebo podpora řemesel ve vzdělávacím procesu a podpora našich muzeí při budování moderních interaktivních expozic a zajímavého doprovodného programu, které osvětlí kouzlo řemeslných tradic.

Kultura a kreativita mají své jasné průsečíky se vzděláváním, sociálními službami, udržitelným rozvojem nebo kulturní diplomacií. Tyto průniky budeme aktivně vyhledávat a rozvíjet v nich multioborové projekty.

Kultura je dobrá investice a v kultuře se dějí zajímavé investice: prioritním záměrem je pro nás dobudovat tzv. Muzejní kampus ve Vrbenského a Gajerových kasárnách v centru Hradce Králové. Připravené k investici jsou též projekty revitalizace hvězdárny v Hradci Králové, stavba depozitáře pro Muzeum Náchodska a dobudování depozitářů pro Regionální muzeum v Jičíně a Galerii moderního umění v Hradci Králové. Velkou výzvou je pevnost Josefov (se státem a městem), revitalizace areálu zámku v Kopidlně a oživení kláštera v Opočně. Pro tyto projekty chceme v maximální možné míře využít nové programové období a snažit se získat externí zdroje financování.

Dobré investice jsou neoddělitelně spojené s kvalitní architekturou. Architektonické soutěže, kvalitní veřejný prostor a umělecká díla spojená s investicemi z veřejných zdrojů jsou pro nás cílem.

5