slide
 

Naše vize

Majetek

Majetek kraje – nemovitosti i jejich vybavení – jsou hmotným základem pro poskytování služeb našim občanům. Nemocnice, domovy pro seniory, silnice, střední školy, muzea – to vše zde musí být v evropské kvalitě k využití pro občany kraje v přiměřeném rozprostření po celém území kraje. Nadcházející volební období bude orientováno zejména na investice do majetku ve zdravotnictví, dopravě, sociální péči a školství.

Pečlivě budeme zvažovat potřebnost vlastnictví konkrétních nemovitostí kraje. Nepotřebných nemovitých věcí (a dalšího majetku) se kraj bude zbavovat v prvé řadě za tržních podmínek, obcím a veřejným institucím, podle uvážení konkrétního veřejného zájmu, můžeme majetkové hodnoty předávat i zdarma.

Modernizace a opravy budou probíhat na základě plánu, podle významu a stavu konkrétní budovy.

Využijeme programového období EU 2021+ ke zvelebení majetku kraje za použití dotací. Velice důležitá je majetkoprávní příprava dopravních (i dalších) staveb, zejména staveb spolufinancovatelných z fondů Evropské unie; obecně budeme pokračovat v majetkoprávním řešení pozemků pod silnicemi II. a III. třídy.

Budeme zlepšovat informační systémy pro správu majetku, přidávat další funkcionality ke zlepšení evidence
a nakládání s krajským majetkem tak, aby správa majetku byla maximálně přehledná, efektivní a hospodárná.

Jednou z priorit pro oblast majetkoprávní je taktéž vyřešení vlastnických vztahů k budově krajského úřadu, a to tak, aby tato budova přešla do majetku Královéhradeckého kraje.

Zaměříme se na energetické úspory, a to jak kontrolami hospodaření s energiemi, tak využitím nových (tzv. smart) technologií, vedoucích k postupným zlepšením v hospodaření s energiemi, které se posléze odrazí i v úsporách rozpočtu kraje.

5