slide
 

Naše vize

Regionální rozvoj

Založíme krajské inovační centrum jako stěžejní nástroj transformace kraje směrem k ekonomice s vyšší přidanou hodnotou. Inovační centrum bude propojovat svět vzdělávání, vědy a výzkumu s firmami a podnikateli s vazbou na náš region a bude poskytovat podporu a zázemí pro vznik úspěšných start-upů.

Budeme aktivně podporovat rozvoj hospodářsky slabších regionů, a to zejména podporou odpovídajícího vzdělávání, dopravního spojení a vysokorychlostního internetu. Budeme podporovat tvorbu ekonomických
a sociálních vazeb mezi regiony včetně polských.

Pomocnou ruku podáme i nejmenším obcím v rámci programu obnovy venkova, rovněž tak různým formám sdružování obcí – svazkům, místním akčním skupinám i společným organizacím obcí. Budeme podporovat starosty v jejich úsilí k využívání vnějších zdrojů financování projektů pro rozvoj obcí a zvýšení kvality života jejich obyvatel.

Vyhotovíme digitální technickou mapu kraje, která bude zobrazovat sítě a další infrastrukturu v území kraje tak, aby byla nápomocna při další výstavbě.

Pečlivě se připravujeme na programovací období Evropské unie 2021+ tak, abychom maximálně využili, a pomohli subjektům s projekty realizovanými v rámci kraje.

Budeme pravidelně vyhodnocovat plnění strategie rozvoje kraje a průběžně ji aktualizovat.

Chceme, aby lidé žili ve všech částech našeho kraje, aby všude byla smysluplná ekonomická aktivita zajišťující obživu.

Budeme zlepšovat urbanistickou koncepci, zásady územního rozvoje, koordinovat přípravu územních studií na základní témata - rozvojové osy, významná centra. K tomu chceme zřídit poradní orgán (krajského architekta). Ten bude dohlížet na architektonickou kvalitu krajských investic a pomáhat se vzájemnou komunikací úřadů, veřejností a stavebníků.

Dále budeme rozvíjet a podporovat cyklodopravu, a to zejména dalším plánováním nových cyklotras a jejich dalším propojováním tak, aby se vytvářely souvislé celky významných cyklostezek, které budou poskytovat novou sportovní a turistickou atraktivitu. Také budeme propagovat a rozvíjet hipostezky.

5