slide
 

Naše vize

Školství

Celá společnost prochází v posledních desetiletích obrovskými změnami, které před vzdělávání kladou zcela nové výzvy, na které musíme reagovat. Dřívější koncept, kdy se žáci ve školách naučili vše podstatné a následně to v zaměstnání využívali desítky let, je minulostí. Podle aktuálních studií OECD zmizí kvůli technologickému pokroku během následujících 20 let téměř polovina povolání. Zároveň nám ale technologický vývoj umožňuje využívat ve vzdělávání nástroje a metody dříve nepředstavitelné.

Jsme připraveni učinit všechny potřebné kroky k tomu, aby náš vzdělávací systém byl připraven čelit těmto výzvám.

Vytvoříme portál volně dostupných studijních materiálů pro žáky, studenty i dospělé, aby si mohli průběžně doplňovat a rozšiřovat své znalosti a kompetence v oblastech, které aktuálně potřebují.

Budeme aktivně podporovat spolupráci různých stupňů a druhů škol, abychom dokázali poskytnout žákům a studentům široké spektrum znalostí, vědomostí, dovedností a kompetencí, které je připraví pro jejich budoucí život.

Budeme podporovat rozvoj všeobecné, finanční, jazykové i digitální gramotnosti, ale také podnikavost, schopnost spolupráce, komunikace a uplatňování nabytých znalostí v praxi. Podpoříme vzdělávání o etických otázkách.

Budeme podporovat zvyšování kvality všeobecného vzdělávání a investovat do vybavení středních odborných škol. Budeme podporovat spolupráci škol s podniky v kraji, aby žáci mohli naplno rozvíjet svůj talent a po ukončení škol bez potíží našli uplatnění. Budeme podporovat i speciální školy a žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, aby i oni byli připraveni pro svůj budoucí profesní život.

Hodláme posilovat roli ředitelů škol, rozvíjet jejich manažerské dovednosti pro kvalitní řízení škol a pomoci jim
v odbourávání zbytečné administrativní zátěže. Budeme podporovat programy na vzdělávání učitelů směrem
k moderním formám výuky, využívání technologií a sdílení dobré praxe. Budeme hledat způsoby, jak podpořit lepší platové ohodnocení práce učitelů i dalších pracovníků ve školství a jak přivést do škol více odborníků z praxe.

Zahájíme intenzivní spolupráci s ostatními kraji s cílem výměny zkušeností a spojení sil pro zajímavé projekty, které přesahují rámec krajů.

Zapojíme studenty do projektů kraje i firem z regionu, budeme podporovat zahraniční studijní pobyty a vznik talentových center. Budeme na školách podporovat využívání volně dostupného softwaru. Chceme se zaměřit na rozvoj dovedností v oborech budoucnosti jako je programování, robotizace, počítačová grafika a modelování, 3D tisk, virtuální realita, či umělá inteligence. Naším cílem je podpora inovací a výchova budoucích „tahounů“ kraje.

Budeme v maximální možné míře využívat vnější zdroje na investice do školských budov a pracovat na projektové přípravě budoucích projektů. Školní budovy, které nejsou dlouhodobě využívány, nabídneme k prodeji, či je převedeme v rámci veřejného sektoru, aby jejich provoz a údržba zbytečně nezatěžovaly rozpočet kraje.

5