slide
 

Naše vize

Sociální oblast

Jsme krajem solidárním. Naše pomoc bude mířit ke všem potřebným: k lidem v obtížné životní situaci, lidem se zdravotním postižením, neúplným rodinám, dětem, seniorům. Společně s městy a obcemi kraje budeme cílit
k sociálně bezpečnému regionu, kde bude zajištěn důstojný a kvalitní život našich občanů. Důležitá je pro nás role rodiny, její podpora i podpora komunity obce.

Společně vytvoříme podmínky pro co nejdelší život našich občanů v jejich přirozeném a známém prostředí svého domova. Cílit budeme na větší zapojení samospráv a podporu rodin do péče o své blízké. Posílíme terénní
a odlehčovací služby. Pobytové služby budou až posledním možným řešením péče o seniory s vysokou mírou podpory. V síti sociálních služeb budou nastavené rovné podmínky pro poskytovatele krajské, obecní, neziskové i soukromé. Nezastupitelnou pomoc vnímáme v dobrovolnictví.

Rozšíříme síť sociálních služeb s důrazem na posílení služeb terénních a ambulantních (denní stacionáře, domovinky), pomůžeme rodinám, které pečují o své blízké doma. Podpoříme rozvoj lůžkové i terénní hospicové péče. Poskytovatelé sociálních služeb budou našimi partnery.

Navýšíme počet lůžek pro seniory s vysokou mírou podpory (např. demence, Alzheimerova choroba).

Na rozšíření sociálních lůžek budeme spolupracovat s neziskovými organizacemi a městy, která by měla být jejich hlavním poskytovatelem, ale i soukromým sektorem. Maximálně využijeme další finanční zdroje (národní, evropské) pro zkvalitnění sociálních služeb a pro investice do sociálních zařízení.

Kraj se v oblasti poskytování sociálních služeb zaměří hlavně na pobytová zařízení pro občany se zdravotním postižením a duševním onemocněním, specializovanou péči. A bude dále pokračovat v transformaci ústavní péče – budovaní pobytových zařízení komunitního typu, chráněného bydlení. Podpoříme rozvoj programů pro duševní zdraví a transformaci pobytové péče o duševně nemocné.

Zaměříme se ve spolupráci s obcemi na podporu startovacích bytů a sociálního bydlení pro seniory, sociálně znevýhodněné osoby se zdravotním postižením, samoživitele, děti opouštějící dětské domovy či pěstounskou péči.

Podpoříme programy prevence sociálního vyloučení, podpoříme kontaktní centra, terénní programy a komunitní práci ve vyloučených lokalitách.

Připravíme transformaci ústavní péče – dětské domovy budou malými objekty rodinného typu, podpoříme roli pěstounů a jejich profesionalizaci.

Podpoříme rodiny – síť rodinných, mateřských center, podpoříme zapojení seniorů do aktivního života.

Zrevidujeme platby od zdravotních pojišťoven v sociálních zařízeních a budeme na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR usilovat o změnu úhradové vyhlášky – navýšení plateb.

Přehled z jednání zastupitelstva bude tlumočen do českého znakového jazyka, bude pořízen přepis zvukového záznamu, i další informace kraje budou přístupné nevidomým i neslyšícím.

Plánujeme realizaci těchto stavebních investic:

  • novostavba hlavní budovy Barevných domků Hajnice pro klienty s těžkým mentálním postižením,
  • domovy pro seniory (novostavby, přestavby a rekonstrukce): Tmavý Důl, Žacléř, Borohrádek, Opočno, Hradec Králové – Biřička, Vrchlabí,
  • středoevropské centrum komplexní podpory neslyšících v Hradci Králové,
  • transformace ústavní péče pro osoby s duševním onemocněním Domova na Stříbrném vrchu – nové objekty komunitního a chráněného bydlení v Náchodě a v Rokytnici v Orlických horách,
  • transformace ústavní péče pro mentálně postižené v ÚSP Kvasiny a nové objekty v Náchodě, Novém Městě nad Metují, Hradci Králové,
  • transformace ústavní péče pro mentálně postižené v ÚSP Chotělice a nové objekty v Jičíně, Hořicích a Nové Pace.

Budeme se aktivně podílet na projektech navyšujících kapacitu sociálních služeb prováděných městy našeho kraje – v Broumově, Nové Pace, Hořicích, Novém Bydžově.

5