slide
 

Naše vize

Sport

Prioritou v oblasti sportu je vytváření podmínek pro sportování dětí a mládeže od rekreační po vrcholovou úroveň. Důležitý je i masový sport – „sport pro všechny“. Tam, kde je to vhodné a účelné, zpřístupníme sportoviště krajských zařízení veřejnosti.

Podpora sportu krajem je zajištěna především prostřednictvím dotačních programů. Programy umožní přihlédnutí ke specifickým okolnostem. Rada kraje se nevzdává odpovědnosti rozhodnout o některých dotacích individuální formou.

Olympiády dětí a mládeže jsou pro kraj nejdůležitější sportovní akcí roku – umožníme dlouhodobou přípravu našich sportovců a kvalitně zajistíme účasti přímo na každé olympiádě. Chceme pořádat zimní olympiádu dětí
a mládeže 2023.

Nastavíme pravidla podpory vrcholového sportu. Budeme činit kroky na podporu reprezentantů ČR a jim potřebné sportovní infrastruktury v kraji, k udržení mezinárodně úspěšných sportovců v našem regionu.

V rámci dotačních programů pro výkonnostní a vrcholový sport budeme podporovat zejména sportovní kolektivy z nejvyšších národních soutěží a jednotlivce do 10. místa v ČR, v olympijských sportech.
Kraj se bude spolupodílet na financování a (bude-li to třeba) také na pořádání mezinárodních a významných národních závodů a soutěží na svém území (mistrovství světa, mistrovství Evropy, mistrovství České republiky
a významné mezinárodní sportovní akce).

Nejdůležitější sportovní akce krajského významu budou mít trvalou záštitu kraje, a tedy jistotu příspěvku ze strany kraje.

Jsme připraveni přispět na vícezdrojové financování sportovní infrastruktury na území kraje. Tedy za společného přispění (vedle kraje) také státu, obce a sportovní organizace. Bude-li to ekonomicky možné, podržíme dotační program na přímou podporu sportovní infrastruktury.

Podpoříme motivační projekty pro aktivní seniory, handicapované sportovce a vzdělávání trenérů a rozhodčích. Finančně budeme každoročně podporovat krajské stupně sportovních svazů a sdružujících tělovýchovných organizací. Krajská (a okresní) úroveň je ve všech aspektech sportu přirozeným polem působnosti kraje (vyhodnocování nejlepších sportovců, konference apod.).

5