slide
 

Naše vize

Zdravotnictví

Zdravotnictví je nejdůležitější službou poskytovanou občanům kraje. Ve spolupráci kraje a obcí se zdravotními pojišťovnami musí být lékařská péče dostupná ve všech místech kraje. Nedostatečnost péče je obyvateli citlivě vnímána, ať je již deficit skutečný nebo domnělý.

Fungující zdravotnictví předpokládá kvalitu všech jeho složek: počínaje ordinacemi praktických lékařů pro dospělé a děti, stomatologů, ambulantních specialistů, přes provoz akutních lůžek v nemocnicích a lůžek následné péče. Ani jedna z těchto složek nefunguje v našem kraji zcela optimálně. Ve všech složkách jsou menší nebo větší nedostatky, které ale většinově nejsou na vině personálu, který zdravotní péči zajišťuje.

Zaměříme se na odstranění deficitu lékařů a sester v akutní nemocniční péči. Jedná se o pracovní a platové podmínky, stipendia, práce se studenty, aktivní vyhledávání potřebného odborného personálu a investice do vybavení a pracovního prostředí. Nicméně zejména ve skupině postgraduálně plně vzdělaných lékařů bude i nadále situace velmi obtížná. Do deficitu ambulantní sféry bude kraj vstupovat prostřednictvím specializovaných ambulancí nemocnic, spoluprací s praktickými lékaři v laboratořích, pronájmem prostor a možností spolupráce v jednodenní chirurgii.

V oblasti investic jsou našimi hlavními úkoly a cíli:

 • Novostavba pavilonu A pro laboratoře a onkologii v nemocnici Jičín,
 • výstavba konsolidovaných laboratoří a transfúzního oddělení v nemocnici Trutnov,
 • modernizace a dostavba nemocnice Náchod – II. etapa (demolice a výstavba pavilonu
 • E, rekonstrukce pavilonu D),
 • novostavba pavilonu s urgentním příjmem v Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou,
 • úprava povrchů a technologií dvou porodních a sekčního sálu nemocnice v Rychnově nad Kněžnou,
 • výstavba urgentního příjmu v nemocnici Náchod,
 • rekonstrukce stravovacích prostor v nemocnici v Náchodě a Rychnově nad Kněžnou,
 • stavební úpravy léčebny následná péče v nemocnici v Broumově,
 • vybudování náhradního zdroje elektrické energie pro nemocnici Jičín,
 • revitalizace čistírny odpadních vod v nemocnici Rychnov n. Kněžnou,
 • obnova sanitních vozidel Zdravotní záchranné služby KHK,
 • vybudování nového stanoviště Zdravotní záchranné služby v Jaroměři,
 • nástavba operačních sálů a sterilizace v nemocnici Dvůr Králové n. Labem.

Pro všechny tyto stavební akce se budeme snažit obstarat dotace.

Za změny v síti zdravotnických zařízení (optimalizaci sítě krajem provozovaných pracovišť) odpovídá Rada Královéhradeckého kraje. Jednotlivé nemocnice budou plně odpovědné za svoje hospodaření. Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje bude plnit především servisní a koordinační funkce. Udržíme vysokou odbornou úroveň Zdravotní služby. Provoz dětských ozdravoven bude utlumován v závislosti na jejich významu ve zdravotní péči a efektivitě provozu.

Budeme pokračovat v modernizaci zařízení následné a dlouhodobé péče, musíme snížit „dluh“ v počtu lůžek,
a to jak z investičního hlediska – materiálního vybavení, tak personálního zajištění. Oproti současnému stavu bude třeba navýšit psychiatrická lůžka a nadále budeme podporovat i ambulantní psychiatrickou péči. Naši podporu má projekt na vybudování lůžkového hospice ve Stěžerech a obecně se zaměříme na mobilní hospice.

Dokončíme instalaci nového jednotného nemocničního informačního systému. Budeme rozvíjet zapojení informačních technologií ve zdravotnictví (eHealth) – počínaje objednávkovými systémy pro pacienty, přes komunikaci mezi pacientem a lékařem (telemedicína), mezi odděleními nemocnic, nemocnicí a ambulancí, resp. lékárnou, případně i s příbuznými.

Velkou výzvou a problémem současné doby je pandemie covid-19, která bude mít dopady na zdravotnictví i v klidové době. K řešení je lůžková kapacita či možnost izolace.

Zaměříme se na zdravotní prevenci obyvatel našeho kraje a propagaci zdravého způsobu života, s důrazem na děti a mladou generaci.

Zlepšíme kooperaci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové. Budeme posilovat akreditace oddělení krajských nemocnic pro postgraduální vzdělávání.

5