slide
 

Naše vize

Životní prostředí a zemědělství

Královéhradecký kraj se dlouhodobě řadí na přední místa v rámci hodnocení regionů z pohledu kvality života. Proto, abychom udrželi tuto pozici, je žádoucí i nadále usilovat o kvalitní a zdravé životní prostředí ve prospěch občanů našeho kraje.

Budeme naplňovat strategické cíle schválené v dokumentu Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě. Zejména se zaměříme na pomoc obcím kraje při dobudování potřebné vodohospodářské infrastruktury, kdy prioritou je zabezpečení kvalitní pitné vody pro občany.

Budeme se aktivně podílet na zpracování Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe a Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry jako základních koncepčních dokumentů v oblasti vodního hospodářství.

Vytvoříme podmínky pro zvýšení ochrany zdrojů kvalitní podzemní a povrchové vody. Nadále budeme podporovat aktivity, které pomohou řešit negativní dopady starých ekologických zátěží na životní prostředí, zvláště na zdroje využitelných zásob vody.

Podpoříme odvedení čištěných odpadních vod mimo vodní nádrž Rozkoš.

Nadále budeme zajišťovat péči o zvláště chráněná území Královéhradeckého kraje včetně území soustavy NATURA 2000.

V environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě budeme klást důraz na mravní zásady, jako nezbytný předpoklad pro trvale udržitelný rozvoj.

V případě krajských investic budeme více usilovat o prosazování projektů šetrnějších k životnímu prostředí.

V oblasti odpadového hospodářství budeme prosazovat maximální třídění komunálního odpadu v návaznosti na očekávané snižování skládkování směsného komunálního odpadu.

Podpoříme aktivity zaměřené na osvětu, vzdělávání a motivační soutěže v oblasti třídění, využívání odpadů
a předcházení jejich vzniku ve spolupráci s obcemi, městy, školami a dalšími subjekty.

Budeme podporovat a rozvíjet aktivity vedoucí ke snížení škodlivin v ovzduší.

Budeme se aktivně podílet na rozvoji Safari Parku Dvůr Králové s cílem více posílit a využít její vzdělávací a vědecký potenciál.

Podpoříme regionální zemědělce a potravináře. Vytvoříme informační platformu zaměřenou na poskytování poradenského servisu chovatelům hospodářských zvířat při uplatňování náhrad za škody způsobené zvláště chráněnými druhy živočichů.

Budeme podporovat neziskové organizace v oblasti myslivosti, včelařství, rybářství a ochrany životního prostředí.

Vyhlásíme smysluplné dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství.

5